ඒදන් උයන 


උත්පත්ති 2:7, 2:8-17, 2:25, 3:1, 3:5, 3:7, 3:8, 3:14-15, 3:22-24, 13:10

එසකියල්  27:23, 31:9, 28:13, 31:16, 36:35

එළිදරව්ව 12:9, 2:7

2 රාජාවලිය 19:12

යෝවෙල් 2:3

යෙසායා  51:3

No comments