බයිබලය සහ වත්මන් නමස්කාරය


සටහන: දිල්ක සිරිවර්ධන 


පැහැදිලිව කියවීම සදහා පිවිසෙන්න  Click 

No comments