දෙවි කෙනෙක් නැත

July 12, 2023
  Osho Rajneesh නම් ඉන්දියානු දාර්ශනිකයා විසින් දෙවිකෙනෙක් නැතයන්න ප්‍රකශය මූලික කරගනිමින් එයට පිළිතුරු වශයෙන් මෙම සටහන ඉදිරිපත් කරන ලදී. 1....Read More