සිංහලෙන් හෙබ්‍රෙව් උගනිමු

ඉශ්‍රායෙල් අසන්න, අපේ දෙවි ස්වාමින් වහන්සේ 
එකම දෙවියන්වහන්සේය.  

שמע ישראל יהוה אלוקינו יהוה אחד.

ෂමා ඉශ්‍රායෙල් අඩොනායි  එලොහිනූ අඩොනායි එක්හාඩ්  

 4:6 דברים ද්විතිය කථාව 6:4
No comments