යේසුස් වහන්සේ, පාපය සහ ඔබ | JESUS, SIN & YOU

සම්පුර්ණ වීඩියෝව නැරබීමට  පින්තුරය Click කරන්න 
 

No comments