යාච්ඤා කිරීමේ පහසුව සදහා කාරණාවන් 5ක් සදහන් කර ඇත. පින්තුරය මත CLICK කරන්න.

 


ඉශ්‍රායලය වෙනුවෙන් යාච්ඤා කරන්න


5 comments: